Fuse-mediation-logo-typo
Bel voor hulp bij VvE-conflicten: 06-44029845

AANPAK

[Geen verrassingen]

Mediation [Hoe gaat het in zijn werk?]

TOEN

In deze fase wordt helder hoe het geschil is ontstaan; wat houdt partijen verdeeld?

NU

In deze fase zoeken we uit welke belangen er spelen, deze inventariseren we en noteren we.

STRAKS

Daarna is het tijd om oplossingen te bedenken die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de belangen, er wordt gekozen en onderhandeld; Vol vertrouwen naar de toekomst!
De eerste fase van het mediationtraject zal bestaan uit de voorbereidingen. Vooraf zullen we goed ieders verwachtingen van het traject in kaart brengen; zijn deze realistisch en is mediation inderdaad een geschikt middel voor jullie conflict. Verder zullen we een overeenkomst sluiten waarin we afspreken onder welke voorwaarden we de mediation zullen uitvoeren. Daarna zal de eerste inhoudelijke fase van start kunnen gaan: Hoe is het conflict ontstaan? Een ieder krijgt de tijd zijn of haar verhaal te vertellen.
In deze fase staan we stil bij de situatie zoals die nu is; De standpunten worden geïnventariseerd. Achter elk standpunt zitten een of meer belangen. We gaan actief op zoek naar ieders belangen. Er zullen veel verschillende belangen zijn, maar ook gezamenlijke. Het is aan jullie om zo goed mogelijk de belangen boven tafel te krijgen. Kunnen we een oplossing bedenken die tegemoet komt aan ieders belangen? Oplossingen genereren doen we in de laatste, afsluitende fase.
De laatste en spannendste fase; Is er met alle belangen op tafel een oplossing te bedenken waar beide partijen tevreden mee zijn? Deze fase vraagt zowel creativiteit van de partijen maar ook wederzijds vertrouwen zodat ieder zich vrij voelt alles te noemen wat mogelijk kan bijdragen aan een oplossing. Als het gelukt is een oplossing te vinden dan zullen de afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de partijen.

[Daarom FUSE Mediation]

CONFLICTEN (H)ERKENNEN

Conflicten die niet worden gezien of erkend en dus niet worden opgelost kunnen veel schade veroorzaken. Niet alleen financieel vlak kan dit schade opleveren, maar ook relationeel, met weer allerlei nadelige gevolgen daarvan. De VvE is bij uitstek een plek waarin financiën en omgang onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een goed functionerende VvE is financieel gezond én kenmerkt zich door een constructieve samenwerking tussen de leden onderling. Heel belangrijk dus om conflicten te (h)erkennen en aan te pakken.

INZICHT VOORAF

Conflicten erkennen is het halve werk, inzicht vooraf een groot deel van de andere helft! De kansen voor een geslaagde mediation nemen sterk toe wanneer alle deelnemers aan de mediation vooraf weten wat ze van elkaar en de mediator kunnen verwachten. Ik zal daarom wanneer u mij benadert niet alleen nieuwsgierig zijn naar de aard van het conflict, maar vooral ook naar uw verwachtingen bij het mediationtraject.

PRAKTISCHE OPLOSSING

Graag zoek ik met u naar praktische oplossingen. Oplossingen waar iedereen wat aan heeft. Om dat te bereiken is het belangrijk aan de slag te gaan met al jouw/jullie wensen en belangen. Als professioneel mediator zorg ik voor een veilige setting waar ruimte gecreëerd wordt voor het hele verhaal. Als alle belangen zijn geïnventariseerd wordt al snel duidelijk dat er gemeenschappelijke én verschillende belangen zijn. Juist die laatsten bieden vaak verrassende mogelijkheden voor oplossingen!

[HET MEDIATIONBESLUIT]

In veel VvE’s komen (beginnende) conflicten voor. Veel van deze conflicten worden niet opgelost waardoor het functioneren van de VvE negatief beïnvloed wordt. Het wordt lastiger om goede besluiten te nemen en conflicten leiden uiteindelijk vaak tot de gang naar de rechter.

De gang naar de rechter zorgt er echter in veel gevallen niet voor dat het gehele conflict wordt opgelost. Vaak blijkt er namelijk maar een klein deel van een conflict te bestaan uit een juridisch element.

Een andere manier van conflictoplossing is mediation/bemiddeling.

Onder begeleiding van een onafhankelijke, professionele mediator worden partijen geholpen om de communicatie weer op gang te brengen en wordt er in het belang van alle partijen gekeken naar oplossingen voor het conflict.

Voordat het bestuur namens de VvE een mediator opdracht kan geven voor het starten van een mediationtraject heeft het bestuur daarvoor toestemming nodig van de algemene ledenvergadering.

In bijvoorbeeld Modelreglement (hierna MR) 1983 is dit geregeld in artikel 41 het 4e lid. Daar staat:

“Het bestuur behoeft de machtiging van de vergadering voor het instellen van en berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dagingen, alsmede voor het verrichten van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van een nader door de vergadering vast te stellen bedrag te boven gaande.”

Wil het bestuur namens de VvE een mediator opdracht geven om een mediation traject te starten dan zal het bestuur dus gemachtigd moeten zijn.

Wilt hulp bij de formulering van het agendapunt? Laat het me weten via het contactformulier.

[FUSE mediation] iets voor u?